En terrenys impermeables, o  en els que és impossible fer un desaigüe (perquè queden ensorrats, no hi ha pendent...), es fa necessària la construcció d’un drenatge per absorbir les aigües de pluja o d’escorrentia. Totes aquestes aigües es poden reconduir a un pou de drenatge, que queda registrable, i s’hi pot muntar una bomba que recondueixi les aigües a una cisterna. Hem instal·lat diversos drenatges en patis de cases unifamiliars, on no poden fer desaigües, i el risc d’inundació es fa palès.

Disposem de miniexcavadora amb retro per fer rases o forats.